zadanie nr 16

16. Budowa placu zabaw przy ul. Opolskiej z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.


Lokalizacja

ul. Opolska (obręb 2, działka nr 389/5)

Skrócony opis

Budowa placu zabaw ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy ul. Opolskiej.

Opis zadania

Umiejscowienie placu zabaw u zbiegu ulicy Kołłątaja oraz Opolskiej pozwoli na korzystanie z placu nie tylko mieszkańcom Opolskiej, ale także mieszkańcom okolicznych ulic. Dogodna lokalizacja umożliwi dojazd do placu zabaw rodziców z niepełnosprawnymi dziećmi.
Część działki należy utwardzić i przygotować pod montaż urządzeń zabawowych. Przewiduje się montaż następujących urządzeń takich jak: huśtawka, huśtawka dla niepełnosprawnych (tzw. wózkowa), zestaw zabawowy sprawnościowy, karuzela tarczowa. Wszystkie urządzenia muszą spełniać normy bezpieczeństwa (atest) pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nich dzieci oraz należy zachować tzw. strefę bezpieczeństwa czyli wolną przestrzeń wokół każdego urządzenia. Uzupełnieniem placu zabaw będzie tradycyjna piaskownica o wymiarach 3x3 m wykonana z drewna impregnowanego. Powstały plac zabaw ma być ogrodzony dla bezpieczeństwa. Plac zabaw zostanie również oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.Zabudowa wielorodzinna (GTBS) przy ulicy Opolskiej oraz Mazowieckiej, którą zamieszkują rodziny wielopokoleniowe w większości młode rodziny z dziećmi. W jego obrębie nie znajdują się żadne atrakcje sportowo-rekreacyjne - place zabaw skierowane dla najmłodszych dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Montaż huśtawki wózkowej pozwoli na korzystanie z placu dzieciom niepełnosprawnym. Byłby to pierwszy plac zabaw w Gryfinie dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokajanie potrzeb dzieci w wieku 3-12 lat oraz dzieciom niepełnosprawnym. W wyniku poszerzenia oferty rekreacyjnej skierowanej do dzieci, poprawie ulegnie standard  życia okolicznych mieszkańców, tym samym projekt przyczyni się do zwiększenia szans dzieci nie uczęszczających do przedszkoli, zarówno w kontekście urozmaicenia spędzania wolnego czasu, jak w trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny najmłodszych. Plac zabaw będzie  miejscem ogólnodostępnym zarówno dla mieszkańców ul. Opolskiej i Mazowieckiej ale także Śląskiej, Mazurskiej, Limanowskiego czy zabudowań wokół ulicy Orląt Lwowskich, dzięki czemu powyższy plac zabaw spełni rolę integracji środowiska lokalnego. Wspomniany plac zabaw mógłby też stać się ośrodkiem wspólnych spotkań rodziców, dziadków pozwalającym także na zacieśnienie więzi rodzica, dziadka z dzieckiem oraz mógłby stać się pierwszym etapem integracji dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami. Byłby to milowy krok w kierunku integracji osób niepełnosprawnych z pozostałą częścią społeczeństwa. Korzyści wyniosłyby również dzieci nieuczęszczające do przedszkoli, które poprzez kontakt z rówieśnikami, w tym niepełnosprawnymi nauczyłyby się poprzez zabawę poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań. Budowa ww. placu zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności pobliskich osiedli, jak też miejscowości pod względem walorów turystycznych, krajobrazowych i otwartości na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zabawy dzieci i młodzieży na placu zabaw promować będą aktywny i zdrowy tryb życia, odciągną dzieci od telewizora zachęcając do zabawy na świeżym powietrzu.  

Cel zadania

Budowa placu zabaw dla dzieci wpłynie na ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, poprawi ich motorykę, pozwoli aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Ogrodzony plac zabaw będzie zapewniał bezpieczeństwo osobom korzystającym z niego. W naszym mieście nigdzie nie ma huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych tzw. wózkowej, montaż takiego urządzenia pozwoli również korzystać z placu zabaw dzieciom poruszających się na wózkach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z aktualiacją map do celów projektowych5 000 zł
2Przygotowanie podłoża ok. 60 m28 500 zł
3Wyposażenie zestaw zabawowy sprawnościowy, karuzela tarczowa, huśtawka, piaskownica, ławki 5 szt., ogrodzenie, huśtawka wózkowa dla dzeci poruszjacych się na wózkach 62 500 zł
Łącznie: 96 000 zł

brak uwag