zadanie nr 7

7. Budowa ulicy Krótkiej w Chwarstnicy


Lokalizacja

Ulica Krótka w Chwarstnicy umiejscowiona jest na terenie będącym własnością gminy Gryfino, działka nr 65/2 obręb ewidencyjny Chwarstnica. Mimo niewielkiej długości stanowi ona dojazd do 6 posesji, na których mieszka 9 rodzin i jej budowa dzięki niewielkiemu nakładowi rozwiąże problem komunikacyjny właścicieli tych posesji. Mapka poglądowa wraz ze zdjęciami stanowią załącznik do niniejszego wniosku

Skrócony opis

W latach ubiegłych została opracowana dokumentacja projektowa z funduszu sołeckiego,  co świadczy o tym jak ważna inwestycją jest budowa ul. Krótkiej w stosunku do pozostałych problemów sołectwa. Koszt inwestycji oszacowany na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 133.881,76 zł  Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac budowlanych, wykonaniu wykopu, ułożeniu podbudowy i ułożeniu nawierzchni.

Opis zadania

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców ul. Krótkiej, nie wspominając już o braku możliwości normalnego przejazdu i dojazdu do posesji, zgłaszamy wniosek do budżetu obywatelskiego, polegający na zmianie nawierzchni drogi gruntowej na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Droga ta o długości 79 m nigdy nie była naprawiana i modernizowana, posiada nawierzchnię gruntową, jest zmiennej szerokości od 3 do 6 m. Brak jest na niej krawężników, odwodnienie odbywa się powierzchniowo. Obecnie istniejąca nawierzchnia jest niestabilna z głębokimi koleinami i zastoinami wodnymi po opadach atmosferycznych. Zaprojektowana ulica z uwagi na zmienną szerokość oraz brak możliwości wykonania chodnika będzie służyła jako pieszo-jezdnia z ustawieniami krawężników tzw. oporników. Zaprojektowany przekrój uliczny jest o pochyleniu poprzecznym 2% to jest odprowadzającym wodę opadową do ścieków osi jezdni, a następnie poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów deszczowych i dalej przykanalikiem do istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane są również zjazdy indywidualne do posesji. Biorąc pod uwagę dotychczasowe trudności pieszych i poruszających się pojazdów po nieutwierdzonej drodze oraz wzrostu liczebności samochodów, prosimy o przeanalizowanie ww. wniosku i wydanie pozytywnej opinii w celu jego realizacji.

Cel zadania

Korzyści wynikające z realizacji zadania to bezpieczeństwo i poprawa jakości życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa drogi133 881,76 zł

Projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Został zakwalifikowany do głosowania.