zadanie nr 13

13. Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie.


Opis zadania

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego lub ustawienia lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa w poszczególnych miejscowościach wiejskich. Zadanie będzie realizowane w miejscowościach: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie. We wskazanych miejscach brak jest jakiegokolwiek oświetlenia ulicznego. Projekt konsultowany był z mieszkańcami poszczególnych sołectw i uzyskał aprobatę. Koszt inwestycji liczony w oparciu o dane otrzymane z Wydziału Inwestycji i Rozwoju UMIG w Gryfinie. W ramach zadania planuje się zakup, dostawę i montaż punktów oświetleniowych w ilości następującej:
Bartkowo - 5 lamp, Pniewo - 10 lamp, Steklno - 12 lamp, Stekinko - 3 lampy, Żórawie - 3 lampy.

Cel zadania

Celem zadania jest doświetlenie poszczególnych miejscowości wiejskich poprzez rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego lub zakupu i montażu lamp solarnych ( w zależności od możliwości technicznych we wskazanych miejscach) oraz podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańcow.

Opis lokalizacji

Bartkowo: działka nr 234, obręb Bartkowo Pniewo: ul. Lipowa, obręb Pniewo Steklno: dzialka nr 116/2, 57/122, 84/8, 83/51, obręb ewidencyjny Steklno Steklinko: dzialka nr 1, obręb ewidencyjny Steklinko Żórawie - ul. Jagodowa, obręb ewidencyjny Żórawie

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup, montaż i dostawa lamp oświetleniowych oraz wszelka wymagana dokumentacja- szacunkowy koszt uzgodniony z Wydzialem Inwestycji i Rozwoju w UMiG w Gryfinie165 000 zł

brak uwag