Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Gryfino 2019

Zasady głosowania:

  • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec stale zamieszkujący na terenie gminy Gryfino, który w roku głosowania kończy 13 lat.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz korzystając z jednej z form: poprzez system informatyczny, bezpośrednie przekazanie karty do głosowania do Biura Obsługi Interesantów, przesłanie karty do głosowania drogą pocztowa na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, elektroniczne przesłanie zeskanowanej karty do głosowania lub jej zdjęcia na adres e-mail: bo@gryfino.pl.
  • Mieszkańcy nieposiadający zameldowania na terenie gminy Gryfino mogą głosować na zadania wyłącznie osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Jeśli zagłosują elektronicznie, ich głosy zostaną uznane za nieważne.
  • Na kartach do głosowania uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru maksymalnie trzech propozycji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania oraz rok urodzenia, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu można wykorzystać do zweryfikowania maksymalnie dwóch głosów.
  • Głosowanie trwać będzie od dnia 21 września do dnia 21 października 2018 r.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”

Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór zadań

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz przynajmniej jedno zadanie (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 3 zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i  Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16 , 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11, e-mail: burmistrz@gryfino.pl
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 416 20 11,  e-mail: iod@gryfino.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez  przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.     Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w dniu….. w celu….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
8.    W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a)    prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie
art. 15 RODO;
b)    prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
d)    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
e)     prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
9.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
11.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym również profilowaniu.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Głosować mogą uprawnieni mieszkańcy, którzy do dnia 31 grudnia 2018r. ukończyli 13 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
BUDOWA WYBIEGU DLA PSÓW "PARK DLA PSÓW" W PARKU MIEJSKIM W GRYFINIE
Budowa w parku miejskim ogrodzonego wybiegu dla psów wraz urządzeniami służącymi aktywizacji zwierząt oraz ich opiekunów. Realizacja tego zadania ma stworzyć bezpieczne miejsce do szkolenia, zabawy oraz integracji miłośników zwierząt
68 103 zł
Wybierz
Modernizacja istniejącego Skateparku przy ul. Sportowej w Gryfinie
Modernizacja skateparku w Gryfinie o powierzchni ok. 1.100,00 m2, mająca na celu zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych terenu poprzez uatrakcyjnienie miejsc sportu młodzieży. Powstanie na terenie działki nr 5/1 obręb 5 m. Gryfino przy ul. Sportowej w Gryfinie.
442 998,23 zł
Wybierz
SAS – STREFA AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ
UTWORZENIE SAS – STREFY AKTYWNOŚCI SĄSIEDZKIEJ PRZY ULICY MARII KONOPNICKIEJ W GRYFINIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU: WYKONANIE PROJEKTU, PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI, ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I REKREACYJNO – SPORTOWYCH.
150 000 zł
Wybierz
Doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie
Przedmiotem inwestycji jest doświetlenie miejscowości wiejskich: Bartkowo, Pniewo, Steklno, Steklinko i Żórawie poprzez zakup i montaz dodatkowych punktów oświetleniowych.
246 000 zł
Wybierz
Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Borzym, Dołgie, Parsówek i Sobiemyśl jako miejsc rekreacji i ćwiczeń dla mieszkańców.
Siłownie zewnętrzne w miejscowościach wiejskich są miejscem spotkań i współzawodnictwa sportowego młodzieży i dorosłych. Będą usytuowane w miejscach chętnie odwiedzanych przez mieszkańców; w pobliżu boisk i placów zabaw. Są miejscami , w których miłośnicy wysiłku sportowego chętnie spędzają wolny czas.
73 000 zł
Wybierz

Brak zadań

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko dwa kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×