Utwórz konto w systemie Budżet Obywatelski

Zarejestruj się, aby móc dodać projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego – Gryfino 2020.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74 -100 Gryfino, telefon: 91 416 20 11,e-mail: burmistrz@gryfino.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, telefon: 91 416 20 11, e-mail: iod@gryfino.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, udzieloną w dniu…. w celu…. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  a) prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO;
  b) prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowania.
 12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej karcie do głosowania w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1).